Startside SCHAUMBURG Fagområder

 
     

 

 

JURIDISKE FAGOMRÅDER

 
ADVOKAT SCHAUMBURG,
Klampenborgvej 27  2930 Klambenborg
telefon (+45) 33 13 33 31  telefax (+45) 33 15 33 31
 

 

Ansættelses- og arbejdsret.

ADVOKAT SCHAUMBURG's rådgivning vedrørende ansættelsesforhold omfatter bl.a. funktionærers og direktørers retsforhold, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse samt efter ligebehandlingslovgivningen.

Dødsbobehandling.

ADVOKAT SCHAUMBURG's rådgivning omfatter alle aspekter omkring dødsbobehandling.
Vi lægger vægt på individuel og personlig rådgivning, som er særlig vigtig i forbindelse med familieretlige forhold. 

 

Ejendomsadministration

ADVOKAT SCHAUMBURG administrerer private udlejningsejendomme, andelsboliger og ejerforeninger og yder rådgivning på alle de områder, der knytter sig til en professionel håndtering af fast ejendom, herunder også i spørgsmål vedrørende almene boliger.

Ejendomshandel.

ADVOKAT SCHAUMBURG rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom.

 

Ekspropriationer.

ADVOKAT SCHAUMBURG rådgiver om ekspropriationer, fra taksation til retssag.

Entrepriseret

Byggeopgaver af enhver art, herunder vedrørende planlægning og finansiering af byggeri, entreprise- og rådgiverkontrakter samt løsning af tvister ved voldgift eller retssag.

 

Erhvervsret.

ADVOKAT SCHAUMBURG yder rådgivning ved enkeltstående køb eller salg af varer, ved indgåelse af aftale om afsætning (distributionsaftaler, agentaftaler og lignende) samt ved etablering af filialer og datterselskaber.

 

Familie og arveret (herunder generationsskifte).

ADVOKAT SCHAUMBURG's rådgivning omfatter dødsbobehandling, oprettelse af testamenter og ægtepagter samt varetagelse af ægteskabssager med dertil knyttede bodelinger. 

 

Fonde- og foreninger.

ADVOKAT SCHAUMBURG rådgiver inden for alle aspekter af etablering og administration af fonde og foreninger.

 

Immaterialret og beslægtede områder, herunder ophavsret.

Vor rådgivning vedrørende immaterialretsforhold omfatter rådgivning om patent- og varemærkerettigheder, herunder krænkelse af patenter og varemærker samt en række relaterede områder, herunder ophavsret.

 

Internationale retsforhold

ADVOKAT SCHAUMBURG yder rådgivning ved internationale enkeltstående køb eller salg af varer, ved indgåelse af aftale om afsætning (distributionsaftaler, agentaftaler og lignende) samt ved etablering af filialer og datterselskaber.

 

Insolvensret, rekonstruktioner og bobehandling.

ADVOKAT SCHAUMBURG yder rådgivning om insolvens, herunder betalingsstandsning, udenretlige rekonstruktioner, tvangsakkord, konkurs og gældssanering.

 

Lejeret.

ADVOKAT SCHAUMBURG yder rådgivning i lejeretlige spørgsmål, herunder erhvervslejeret.

 

Miljøret.

ADVOKAT SCHAUMBURG rådgiver om forhold vedrørende forurening af jord og vand og luft.

 

Procedure.

ADVOKAT SCHAUMBURG har stor erfaring i at føre retssager, herunder voldgiftssager. 

 

ADVOKAT SCHAUMBURG fokuserer igennem hele forløbet på sagsstrategien og er opmærksom på de bivirkninger og usikkerhedsmomenter, der er forbundet med at føre en retssag.

 

Selskabsret.

ADVOKAT SCHAUMBURG's rådgivning vedrørende selskabsforhold omfatter rådgivning vedrørende selskabsretlige forhold, herunder vedtægtsforhold, aftaleforhold mellem aktionærer indbyrdes, forhold i relation til børs og værdipapirlovgivningen, generationsskifter, venture kapitalfinansiering

 

 

ADVOKAT SCHAUMBURG
Klampenborgvej 27  2930 Klampenborg
telefon (+45) 33 13 33 31  telefax (+45) 33 15 33 31