Forretningsbetingelser

Jf. reglerne om forretningsbetingelser pr. 1. maj 2005 gør advokatfirmaet Schaumburg opmærksom på, at al bistand ydes under de følgende generelle forretningsbetingelser for klienter:

Medmindre andet aftales skriftligt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som De måtte anmode Advokatfirmaet Schaumburg om at bistå Dem med løsningen af.

Under henvisning til oplysninger som fremgår af www.schaumburg.dk samt kontorets almindelige honorartakst, afkræves der som udgangspunkt kr. 2.500,00 eksklusiv moms pr. time.  Det kan oplyses, at honorar vil blive fastsat på basis af en samlet vurdering af arbejdets omfang, sagens værdi og betydning, det med sagen forbundne ansvar samt det opnåede resultat.

Fastsættelsen af advokathonorar sker ud fra flere forskellige parametre. I overensstemmelse med de advokatetiske regler indgår den tid der bruges på opgaven i beregningen af vores salær, men således at der også tages hensyn til sagens udfald, arbejdets art, herunder om det er en hastesag, arbejdets intensitet og kompleksitet, sagens værdi samt det med sagen forbundne ansvar. Der registreres for brugt tid på telefon, i forbindelse med korrespondance, ved mødeafholdelse samt retsmøder m.v. Således afregnes der alene for reelt forbrugt tid. Foruden salær opkræves alle afgifter og positive udlæg af klienten og skal være indbetalt til advokatkontoret forud for opgavens påbegyndelse med mindre andet aftales.

Hvis der måtte være forsikringsdækning af advokatomkostninger, opfordres DE til at give besked med skriftligt med kopi af forsikringspolice. Der afregnes efter anvendt tidsforbrug, hvis det ikke muligt, at angive et fast salær henset til sagens karakter.

Under vores behandling af sagen vil De modtage en kopi af al korrespondance og de dokumenter, kontoret modtager, således at De holdes orienteret om sagen og dens stade. Ønsker De at kommunikere over e-mail, skal De være opmærksom på, at advokatfirmaet anvender sikkermail men alene krypterer e-mails, hvis dette specifikt ønskes. Dette forhold indebærer, at der er risiko for, at fortrolig information kommer til andres kundskab. Endvidere bemærkes, at alle informationer som sendes til kontoret på e-mail, bliver opbevaret på kontorets database.

Betalingsbetingelser

Indbetaling skal foregå til Danske Bank, reg. nr. 3306 konto nr. 3306 677713 med henvisning til journalnummer.

For god ordens skyld skal advokatfirmaet Schaumburg hermed bekræfte, at indbetaling af a conto afdrag fra debitor indgår på advokatfirmaets klientkonto hos Danske Bank, og vil ikke blive forrentet, med mindre De anmoder herom skriftligt, hvorfor der således ikke oprettes separat klientkonto med særskilt forretning.

Der gøres opmærksom på, at der ved forsinket indbetaling vil kunne blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Klientfortrolighed

Alle oplysninger fra klienter, om klienter eller oplysninger om andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

Lovvalg og værneting                                                                                                                                                                           

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Schaumburg skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige for vores bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvars-forsikret i et anerkendt selskab.

Opdateret pr. maj 2018